Čeká sportovní organizace svazového charakteru „revoluce“ v řešení sporů?

Touto otázkou se zabýval partner naší kanceláře Mgr. Petr Sedlatý v rámci odborného článku pro portál www.epravo.cz, a to ve světle nejnovějšího rozhodnutí Nejvyššího soud České republiky sp. zn. 27 Cdo 3737/2021-121. Spory mezi členy Svazu, resp. mezi Svazem a členem jsou totiž aktuálně v rámci sportovního prostředí rozhodovány ve dvou základních typech řízení, tj. (i) rozhodčím řízením ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“), před rozhodčí komisí spolku ve smyslu ustanovení § 265 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a (ii) quasi rozhodčím řízení. Dosud však záleželo výhradně na uvážení Svazu, zda se vydá legislativně více formalizovanou cestou rozhodčí komise ve smyslu OZ a tedy řízení dle ZRŘ, nebo cestou quasi rozhodčího řízení, přičemž dominantním typem řízení, který Svazy zatím volily je quasi rozhodčí řízení. Nejvyšší soud však v rozhodnutí konstatoval, že zřídí-li stanovy spolku orgán, který má rozhodovat o majetkových sporech náležejících do spolkové samosprávy s tím, že rozhodnutí takto zřízeného orgánu je pro účastníky řízení závazné a nezměnitelné (tj. má účinky pravomocného rozhodnutí), musí přezkum rozhodnutí tohoto orgánu podléhat režimu řízení o zrušení rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí. Nejvyšší soud České republiky pak též doplnil, že ujednání stanov, které by uvnitř spolku na jedné straně zřizovala rozhodčí komisi, aby na druhé straně stanovila, že rozhodnutí rozhodčí komise nepodléhají přezkumu režimu ustanovení § 31 až 35 ZRŘ, odporují donucujícím ustanovením zákona. Pro futuro tak bude zajímavé sledovat, jak se Svazy s výše uvedený závěrem Nejvyššího soudu České republiky vypořádají, tj. zda přejdou na legislativně formalizovaný institut rozhodčí komise, nebo zda vzhledem ke svým mnohdy omezeným kapacitám nechají tyto spory řešit obecné soudy.

Celý článek můžete nalézt pod následujícím odkazem https://www.epravo.cz/clanky/ceka-sportovni-organizace-svazoveho-charakteru-revoluce-v-reseni-sporu-116505.html.