Právní specializace

Veřejné právo

Investoři a správa majetku

Řešení sporů

Právo nemovitostí a stavebnictví

Právní podpora startupů a scaleupů

Sportovní právo

Právo obchodních korporací

Fúze a akvizice, právní audity

IT/ICT a softwarové právo

Hospodářská soutěž a nekalá soutěž

Cenné papíry a kapitálové trhy

Finanční služby a bankovnictví

Compliance

Právo duševního vlastnictví

Mediální a marketingová práva

Veřejné právo

Bezchybná zadání, bezchybné nabídky

Veřejné právo a veřejné zakázky

Poskytujeme právní služby soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům v oblasti veřejného práva se zaměřením na právní úpravu veřejnoprávních korporací a hospodaření s jejich majetkem.

Poskytujeme komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek i jednotlivým uchazečům ve všech fázích zadávacích řízení.

 • Příprava zadávací dokumentace a administrace zadávacích řízení
 • Právní poradenství účastníkům zadávacích řízení při přípravě nabídek a jejich účasti v zadávacích řízeních
 • Právní podpora veřejnoprávních korporací
 • Právní regulace veřejných podpor
 • Zastupování ve správních a soudních řízeních včetně zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

  Investoři s správa majetku

  Vaše portfolio poroste pod naší kontrolou

  Poskytujeme komplexní právní poradenství privátním a korporátním investorům ve všech oblastech souvisejících se správou, strukturováním a ochranou jejich majetku.

  V této oblasti jsou klienty naší kanceláře významní korporátní investoři poptávající sofistikovaná daňově efektivní řešení svých obchodních aktivit, ale rovněž rodiny poptávající citlivou správu a ochranu svého majetkového portfolia. Tým správy majetku poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

  • Korporátní právo včetně nadnárodních skupin a korporací
  • Obchodní právo se zaměřením na obchodně závazkové vztahy
  • Finanční právo včetně veřejnoprávní regulace kolektivního investování a kapitálového trhu
  • Právo cenných papírů
  • Projektové financování
  • Pro bono struktury včetně obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů
  • Poradenství týkající se správy rodinné majetku, včetně aspektů dědického práva
  • Trestní právo se zaměřením na trestněprávní odpovědnost členů korporátních orgánů a manažerů

   Řešení sporů

   Hájíme zájmy klientů u soudů i mimo ně

   Poskytujeme komplexní právní poradenství při řešení sporů v rámci soudních či správních řízení i mimo ně. Vždy se snažíme nalézt co nejefektivnější řešení. Umíme bránit ekonomické hodnoty i bojovat za morální zadostiučinění.

   • Zastupování v soudních řízeních, včetně řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích (zahrnující i stížnosti k Ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva)
   • Soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek
   • Rozhodčí řízení
   • Výkon rozhodnutí a exekuční řízení
   • Insolvenční právo
   • Restituce a uplatňování škody vůči státu
   • Mezinárodní právo soukromé

   Právo nemovitostí a stavebnictví

   Základní stavební kámen budete mít od nás

   Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí všeho druhu, zejména pokud jde o rodinné domy, družstevní podíly, bytové domy, developerské projekty, nákupní střediska, ubytovací zařízení, liniové stavby či sportovní haly.

   • Komplexní poradenství při koupi, prodeji, nájmu, správě a jiných dispozicích s nemovitostmi
   • Developerské projekty
   • Bytová družstva
   • Územní plánování
   • Plánovací smlouvy a kontribuce
   • Stavebnictví
   • Výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
   • Ochrana životního prostředí

   Právní podpora startupů a scaleupů

   Od nápadu k jednorožci

   Poskytujeme komplexní právní poradenství fyzickým i právnickým osobám a jejich startupovým či scaleupovým projektům, a to v činnostech souvisejících s jejich rozvojem, správou a právní ochranou. V rámci naší praxe jsme s řadou našich klientů ušli již dlouhou cestu od prvotních nápadů až po jejich plnohodnotnou implementaci.

   • Komplexním poradenství ve všech oblastech soukromého i veřejného práva
   • Zakládání a správa obchodních společností
   • Dohody mezi společníky a akcionářské dohody
   • Nastavení struktury ve společnosti, včetně řešení pracovněprávní problematiky a různých interních procesů
   • Propojování s užitečnými kontakty a pomoc při hledání vhodných obchodních partnerů
   • Pomoci při jednání s obchodními partnery a případnými investory
   • Poskytování ochrany a správy práv duševního vlastnictví a průmyslových vzorů

    Sportovní právo

    Jistíme vaše sportovní aktivity

    Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti sportovního práva pro sportovní svazy, kluby, agenty, sportovce a jiné subjekty, a to zejména v otázkách jejich vzájemných vztahů, při přípravě smluvní dokumentace a v rámci soudního a mimosoudního řešení sporů.

    • Tvorba a výklad vnitřních předpisů sportovních organizací svazového charakteru a klubů (včetně legislativních a disciplinárních procesů)
    • Vztahy mezi sportovními svazy, kluby, hráči a orgány státní správy
    • Poradenství profesionálním hráčům z různých sportovních odvětví
    • Poradenství spojené s přípravou a realizací sportovních akcí
    • Poradenství spojené s reklamou a marketingem
    • Poradenství v oblasti financování sportu včetně dotačních programů
    • Zastupování v disciplinárních a jiných řízeních
    • Právní poradenství v oblasti dopingu

     Právo obchodních korporací

     Od založení po výplatu divident

     Poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech oblastech souvisejících se založením, správou a dalším fungováním obchodních společností a družstev.

     • Zakládání všech forem obchodních společností, sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
     • Corporate governance (optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady)
     • Zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností, příplatky mimo základní kapitál obchodních společností
     • Organizace nebo řízení zasedání valných hromad a jiných orgánů obchodních společností, včetně přípravy zápisů nebo jejich příslušných rozhodnutí
     • Dohody mezi společníky a akcionářské dohody
     • Restrukturalizaci a likvidace obchodních společností
     • Komplexní poradenství ohledně přeměn korporací (tuzemských i přeshraničních)
     • Právní poradenství týkající se vztahů ovládajících a ovládaných osob, koncernové právo

      Fúze a akvizice, právní audity

      Komplexní podpora při nákupech a prodejích

      Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti M&A se zaměřením na právní, daňové a ekonomické aspekty každé transakce.

      • Komplexní poradenství při koupi/prodeji majetkových účastí v obchodních společnostech, závodu (jeho části) a jiných souborů majetku
      • Poradenství při přeměnách obchodních společností všeho druhu včetně navržení optimálního způsobu přeměny
      • Provedení právní due diligence (právního auditu)
      • Navržení optimální struktury transakce včetně zajištění daňového poradenství
      • Dohody mezi společníky a akcionářské dohody
      • Zastupování při vyjednávání podmínek transakce a vyhotovení kompletní transakční dokumentace

       IT/ICT a softwarové právo

       Chráníme hodnotu Vašeho zdrojového kódu

       Poskytujeme právní poradenství v oblasti práva informačních a komunikačních technologií.

       • Příprava smluvní dokumentace v oblasti IT/ICT a softwarového práva, zejména smlouvy o dílo, licenční smlouvy, obchodní podmínky či reklamační řády
       • Domény a doménové spory
       • Ochrana práv duševního vlastnictví, zejména ochranné známky či patenty
       • Veřejné zakázky v oblasti IT/ICT
       • Komplexní právní poradenství v různých právních aspektech tvorby a provozování e-commerce
       • Poradenství v oblasti internetové reklamy a marketingu

        Hospodářská soutěž a nekalá soutěž

        Pomůžeme Vám obstát v konkurenčním prostředí

        Poskytujeme právní poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže a práva nekalé soutěže.

        • Poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže, včetně posuzování různých obchodních dohod a jejich souladu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže
        • Zastupování před civilními soudy v případě uplatňování soukromoprávních nároků z porušení pravidel hospodářské soutěže
        • Zastupování v rámci nekalosoutěžních sporů, včetně vydávání předběžných opatření

        Cenné papíry a kapitálové trhy

        Aby cenný papír byl opravdu cenný

        Poskytujeme právní poradenství v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů.

        • Emise cenných papírů a relevantní smluvní dokumentace
        • Komplexní poradenství domácím i zahraničním investičním fondům a jejich obhospodařování
        • Vytváření marketingových a distribučních struktur pro poskytování investičních služeb a distribuci investičních fondů včetně přípravy distribučních smluv
        • Zastupování v řízení o vydání příslušných povolení před Českou národní bankou a jinými dohledovými orgány
        • Zastupování ve sporech vzniklých v souvislosti s obchodováním s cennými papíry a poskytování investičních služeb před finančním arbitrem nebo soudy

        Finanční služby a bankovnictví

        Pomůžeme vyznat se v bankovní galaxii

        Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti finančního práva se zaměřením na bankovnictví a platební služby.

        • Poradenství ohledně regulatorních a provozních otázek činnosti domácích i zahraničních bank a jiných úvěrových institucí, včetně zprostředkovatelů úvěrů
        • Právní podpora platebních institucí a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu
        • Zastupování ve sporech vzniklých v souvislosti s bankovními transakcemi před finančním arbitrem nebo soudy
        • Zastupování v řízení o vydání příslušných povolení k poskytování platebních služeb, včetně povolení PSD2 služeb a vydávání elektronických peněz, sankčních a dalších řízení před ČNB a jinými dohledovými orgány
        • Příprava a aktualizace interních předpisů poskytovatelů platebních služeb

        Compliance

        Nepříjemné, ale musí to být

        Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti regulace rizik podnikatelů.

        • Poradenství v oblasti ochrany spotřebitele
        • Poradenství v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
        • Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)
        • Poradenství statutárním orgánům ohledně nastavení a kontroly dodržování pravidel a ochrany před trestní odpovědností právnických osob či jejich orgánů
        • Poradenství při odhalování porušení vnitřních předpisů

        Právo duševního vlastnictví

        Ochráníme každý dobrý nápad

        Poskytujeme právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví.

        • Zapisování, registrace a monitoring práv duševního vlastnictví
        • Ochrana duševního vlastnictví
        • Příprava smluvní dokumentace ohledně vývoje, licencování a distribuce softwarových řešení
        • Poradenství ohledně autorských práv
        • Ochrana know-how, smlouvy o poskytnutí či převodu know-how
        • Zastupování ve správních a soudních řízení týkající se porušení práv duševního vlastnictví

        Mediální a marketingová práva

        Multidimenzionálně a širokospektrálně

        Poskytujeme právní poradenství reklamním společnostem, provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání či provozovatelům webových stránek při jejich obchodní činnosti.

        • Zastupování při jednáních s telekomunikačním úřadem, zajišťování smluvní agendy s obchodními dodavateli, odběrateli i spotřebiteli
        • Poradenství v oblasti telekomunikačního práva (problematika provozování pozemních a satelitních sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických služeb, kybernetické bezpečnosti a regulace)
        • Poradenství v různých právních aspektech tvorby a provozování e-commerce
        • Konzultace v oblasti internetové reklamy a marketingu, včetně zasílání obchodních (reklamních) sdělení prostřednictvím e-mailů
        • Poradenství týkající se organizování bonusových programů, spotřebitelských soutěží, her a loterií
        • Zastupování ve správních a soudních řízeních týkajících se ochrany osobních údajů či odpovědnosti provozovatelů vysílání

        Projevili nám důvěru

        PDI a.s.

        Jsme Vám k dispozici 

        Kontaktujte nás

        Kancelář

        Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
        Atrium Flora, budova A, 8. patro
        Vinohradská 2828/151
        130 00 Praha 3
        Česká republika

        +420 246 028 028

        Pracovní dny 8:00 - 17:30

        info@broz-sedlaty.cz

        Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

        Zápis v obchodním rejstříku vedeném v Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025

        IČO: 24827452
        DIČ: CZ24827452

        ID datové schránky: w5mzh57
        Číslo bankovního účtu: 43-9059850297/0100
        IBAN: CZ3501000000439059850297
        SWIFT: KOMBCZPPXXX

        Parkování

        Pro zaparkování lze využít podzemní garáže OC Atrium Flora. Vjezd do podzemních garáží je z ulice Jičínská.